آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰

آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰

از سید طالع برادیگاهی، ۷ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ عزای سلطان نوحه ۶.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۷۴۱۱ ۲۱۸۰
۲ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ ای وای رقیه نوحه ۵.۲ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۳۴۴۸ ۱۲۹۲
۳ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ آماندی قارداش ۷.۳ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۲۲۰۹ ۱۰۴۰
۴ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ قویمارام سنی عراقه ۵.۷ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۱۷۰۵ ۹۷۱
۵ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ جانم اباالفضل نوحه ۵.۱ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۴۱۰۵ ۱۵۴۷
۶ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ لبیک ۷.۱ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۱۶۴۲ ۹۱۳
۷ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ یتیم لرین نوحه ۴.۶ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۱۷۳۰ ۸۱۵