آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰

آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰

از سید طالع برادیگاهی، ۷ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۳ ثانیه

۱ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ عزای سلطان نوحه ۶.۸ ۴:۴۴ ۰ ۰ ۱۲۴۷۸ ۶۲۴۵
۲ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ ای وای رقیه نوحه ۵.۲ ۳:۳۵ ۰ ۰ ۵۵۲۰ ۴۳۵۲
۳ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ آماندی قارداش ۷.۳ ۵:۰۹ ۰ ۰ ۳۹۸۷ ۳۷۸۳
۴ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ قویمارام سنی عراقه ۵.۷ ۳:۵۷ ۰ ۰ ۳۳۰۷ ۵۴۴۳
۵ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ جانم اباالفضل نوحه ۵.۱ ۳:۳۰ ۰ ۰ ۶۳۷۴ ۳۱۵۳
۶ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ لبیک ۷.۱ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۳۰۱۲ ۲۲۳۳
۷ آلبوم عزای سلطان | محرم ۲۰۲۰ یتیم لرین نوحه ۴.۶ ۳:۰۹ ۰ ۰ ۳۷۴۱ ۲۱۵۳