استقبال از محرم ۱۳۹۹

استقبال از محرم ۱۳۹۹

از حاج مهدی اکبری، ۵ قطعه، ۲۹ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ استقبال از محرم ۱۳۹۹ اگرم اجل ندهد امان زمینه ۹ ۹:۱۹ ۱ ۱ ۲۱۲۹ ۱۱۰۷
۲ استقبال از محرم ۱۳۹۹ وای بوی اسپندت پیچیده زمینه ۳.۹ ۳:۴۷ ۰ ۰ ۱۰۷۶ ۸۷۰
۳ استقبال از محرم ۱۳۹۹ آرامش آغوش تو کم داره قلبم زمینه ۵.۸ ۵:۵۱ ۰ ۰ ۲۱۹۸ ۱۱۶۰
۴ استقبال از محرم ۱۳۹۹ می دونم به نوکرات علاقه داری شور ۴.۶ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۰۵ ۱۳۲۲
۵ استقبال از محرم ۱۳۹۹ نمی دونن که خاک اینجا شفاست شور ۵.۵ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۱۲۶۴ ۱۳۹۳