میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸

از حاج حسین سیب سرخی، ۶ قطعه، ۲۶ دقیقه و ۴۳ ثانیه

۱ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ فتبارک الله احسن الخالقین سرود ۷.۲ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۵۸۷۱ ۱۹۷۷
۲ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ هزاران سال نوری قبل خلقت خلق شد زهرا مدح ۴.۴ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۱۷۹۹ ۸۵۴
۳ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ هر دختری که ام ابیها نمی شود مدح ۲.۲ ۲:۰۶ ۰ ۰ ۱۹۴۳ ۸۶۵
۴ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ مهربون ترین مادر دنیا دنیا اومده سرود ۲.۷ ۲:۳۴ ۰ ۰ ۳۹۶۶ ۱۴۰۰
۵ میلاد حضرت زهرا (س) ۱۳۹۸ یا امین الله فی ارضه سرود ۴.۶ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۴۰۴۸ ۱۴۷۵