شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸

از حمید علیمی، ۳ قطعه، ۱۴ دقیقه و ۳۷ ثانیه

۱ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ ناله خیرالنساء وا حسنا وا حسین زمینه ۷ ۷:۲۶ ۰ ۰ ۲۷۵۵ ۱۵۳۵
۲ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ صاحب عالم آقا واحد ۳.۳ ۳:۲۸ ۰ ۰ ۱۶۷۹ ۱۱۸۲
۳ شب ۲۸ صفر ۱۳۹۸ نمیشه راحت از کنار کربلا بگذرم حسین شور ۳.۵ ۳:۴۳ ۰ ۰ ۲۷۶۸ ۱۸۸۸