شب هشتم محرم ۱۳۹۸

شب هشتم محرم ۱۳۹۸

از حاج محمود کریمی، ۹ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند مناجات ۵ ۵:۰۲ ۱ ۱ ۷۵۲۳ ۳۲۰۵
۲ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ مثل حیدر برگشت روضه ۵.۵ ۵:۱۴ ۱ ۱ ۴۶۰۹ ۴۴۳۳
۳ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ خواهرت تو خیمه گریبون درید زمینه ۳.۹ ۳:۴۷ ۱ ۱ ۸۹۵۶ ۷۲۳۵
۴ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ بالا بلنده بابا گیسو کمنده بابا زمینه ۵.۸ ۵:۵۰ ۲ ۲ ۱۲۴۵۶ ۸۷۸۸
۵ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ اگر از تنم جدا کنی سرم زمینه ۵.۴ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۸۲۸۷ ۷۰۹۹
۶ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ سنگ تو را به سینه میزنم یا امام حسین واحد ۴.۱ ۴:۰۷ ۰ ۰ ۶۵۴۱ ۵۱۲۰
۷ شب هشتم محرم ۱۳۹۸ از تو یا علی هر چه می رسد تک ۲.۳ ۲:۰۴ ۰ ۰ ۸۶۳۶ ۵۹۸۲