گلچین فاطمیه ۱۳۸۱

گلچین فاطمیه ۱۳۸۱

از حاج محمود کریمی، ۱۴ قطعه، ۱ ساعت و ۸ دقیقه و ۵۸ ثانیه

۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ دیگر ندارد برگ و بر نخل امیدم یا زهرا زمینه ۲.۶ ۵:۳۵ ۱۲ ۱۲ ۴۹۱۶۹ ۳۲۳۲۶
۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ بیمارت ای علی جان جز نیمه جان ندارد واحد ۲ ۴:۰۹ ۹ ۹ ۱۹۱۶۱ ۲۳۲۵۰
۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ فاطمه ای حبیبه جان مرتضی زمینه ۲.۴ ۵:۰۹ ۱۰ ۱۰ ۸۸۸۹ ۹۷۹۷
۴ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ گل پژمرده از بیداد مادر واحد ۱.۵ ۳:۱۴ ۹ ۹ ۶۲۹۰ ۷۲۹۷
۵ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ خدا به حالم نظر نما خدا خدا زمینه ۴.۱ ۸:۴۸ ۱۰ ۱۰ ۵۸۱۳ ۷۵۰۹
۶ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ زینب به گریه گوید مادر به خانه برگرد زمینه ۱.۷ ۳:۳۶ ۹ ۹ ۴۶۵۲ ۶۴۴۳
۷ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ صدا ندارد ترانه من زمینه ۳.۵ ۷:۳۲ ۹ ۹ ۴۳۷۳ ۵۶۳۰
۸ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ بگو به آوای جلی واحد ۱.۶ ۳:۲۷ ۹ ۹ ۳۳۲۴ ۵۸۷۲
۹ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ ای امید آخرین فاطمه واحد ۲.۵ ۵:۱۸ ۹ ۹ ۵۰۳۵ ۷۷۷۸
۱۰ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ دیگه شبای آخره صدای ناله نمیاد واحد ۱.۹ ۳:۵۵ ۹ ۹ ۴۲۴۴ ۶۷۹۴
۱۱ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ زهرایی و قرآن تو را مدحت سرایی می کند زمینه ۱.۵ ۳:۱۴ ۸ ۸ ۳۹۶۱ ۵۹۵۲
۱۲ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ ای روح و روان من واحد ۲.۵ ۵:۲۲ ۷ ۷ ۶۸۱۳ ۵۶۰۴
۱۳ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ کجا حال مرا بداند جز تو کس زمینه ۲.۱ ۴:۳۳ ۸ ۸ ۶۱۵۰ ۶۳۰۳
۱۴ گلچین فاطمیه ۱۳۸۱ من پرستار تو و شعله ورم واحد ۲.۴ ۵:۰۶ ۸ ۸ ۳۴۰۷ ۴۹۰۹