شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶

شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶

از حاج حسین سیب سرخی، ۴ قطعه، ۳۰ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ دوباره رزقمون زیاده دیگه از این نمیشه بهتر زمینه ۱۰.۷ ۱۱:۲۹ ۱ ۱ ۴۶۳۷ ۲۵۱۱
۲ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ اثری نیست به جا از من و خاکستر من شور ۳.۸ ۳:۵۹ ۱ ۱ ۳۳۱۴ ۲۴۲۷
۳ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ منو ببخش اگه برا تو حتی یه لحظه کم گذاشتم شور ۱۰.۷ ۱۱:۳۱ ۱ ۱ ۳۳۸۲۱ ۸۷۱۴
۴ شهادت امام کاظم (ع) ۱۳۹۶ ای که مرعات خدایی مددی حضرت سلطان شعرخوانی ۳.۷ ۳:۵۳ ۱ ۱ ۲۴۷۷ ۱۶۸۵