۴۱۳۲

۴۱۳۲

از .، ۲۰ قطعه، ۲ ساعت و ۹ دقیقه و ۱۹ ثانیه

۱ ۴۱۳۲ یه ساله فکر محرمتم کشته ماتمتم زمینه ۹ ۹:۳۰ ۰ ۰ ۸۸۹۱ ۳۷۷۸
۲ ۴۱۳۲ این دل دوباره دارد حال و هوای زینب شور ۶.۹ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۵۲۸۹ ۳۸۳۹
۳ ۴۱۳۲ به پات گریه می کنم زمینه ۱۱.۳ ۱۲:۰۶ ۰ ۰ ۳۰۶۹ ۲۹۲۰
۴ ۴۱۳۲ نپرسی تو از حال من بهتره واحد ۷.۸ ۸:۱۱ ۰ ۰ ۲۲۰۹ ۲۶۱۳
۵ ۴۱۳۲ سر می کنم همه عمرم رو با هوای حسین زمینه ۵.۲ ۵:۲۶ ۰ ۰ ۲۷۳۷ ۲۷۵۰
۶ ۴۱۳۲ دل من باز به عشقت شده پابند محرم واحد ۵.۴ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۳۸۹۰ ۳۰۵۳
۷ ۴۱۳۲ دنیا به من رو کرده دیوونه دیوونم شور ۶.۵ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۲۷۸۹ ۳۰۱۴
۸ ۴۱۳۲ شاگرد حسن در دل میدان زمینه ۶.۵ ۶:۴۹ ۰ ۰ ۱۳۶۷ ۲۳۹۵
۹ ۴۱۳۲ آقای من دین و دنیای من واحد ۵.۲ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۱۲۹۷۱ ۳۹۸۹
۱۰ ۴۱۳۲ لالالا گل پونه من تب خونه من زمینه ۶.۴ ۶:۳۹ ۰ ۰ ۲۲۲۵ ۲۶۸۴
۱۱ ۴۱۳۲ مشک سقا شده بی آب نوحه ۵.۲ ۵:۲۷ ۰ ۰ ۲۱۷۴ ۲۴۸۴
۱۲ ۴۱۳۲ یا راد یوسف علی یعقوب زمینه ۵.۴ ۵:۳۸ ۰ ۰ ۱۶۵۵ ۲۶۲۱
۱۳ ۴۱۳۲ به چه روزی افتاده علمدارت واحد ۴.۲ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۱۸۹۳ ۲۵۶۲
۱۴ ۴۱۳۲ ای عشق اول و آخر من نوحه ۵.۸ ۶:۰۴ ۰ ۰ ۱۹۰۰۵۷ ۳۷۳۵۷
۱۵ ۴۱۳۲ از حرم یا الله می رود ثارالله زمینه ۶.۱ ۶:۱۹ ۰ ۰ ۲۳۴۹ ۲۷۳۰