آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸

آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸

از علي مهدي، ۱۲ قطعه، ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۴۵ ثانیه

۱ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ مدد ياعباس شور ۱۲.۵ ۶:۴۳ ۰ ۰ ۵۳۹۸ ۴۰۲۴
۲ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ نار نمرود ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۹۱۴ ۱۵۷۸
۳ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ انصار الحسين ۶.۱ ۶:۳۳ ۰ ۰ ۶۸۵ ۱۵۲۹
۴ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ الخدر ۱۲.۱ ۱۳:۰۸ ۰ ۰ ۴۲۰ ۱۳۷۸
۵ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ قافلة جراحي ۸.۱ ۸:۴۶ ۰ ۰ ۴۷۷ ۱۳۵۶
۶ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ طفل الحسين ۴.۹ ۵:۱۵ ۰ ۰ ۴۸۱ ۱۳۸۰
۷ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ شيئ من الحزن ۳.۹ ۴:۰۶ ۰ ۰ ۴۹۴ ۱۳۱۶
۸ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ کرار ۲.۷ ۲:۵۳ ۰ ۰ ۵۹۰ ۱۴۴۷
۹ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ شلون امشي ۸.۷ ۹:۲۲ ۰ ۰ ۷۱۸ ۱۴۷۱
۱۰ آلبوم نار نمرود | محرم ۱۴۳۸ ما ننسي الحسين شور ۵.۹ ۶:۲۴ ۰ ۰ ۸۳۳ ۱۵۷۴