گلچین مولودی ۱۳۹۵

گلچین مولودی ۱۳۹۵

از .، ۴۰ قطعه، ۶ ساعت و ۱۷ دقیقه و ۱۲ ثانیه

۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نباشد شوکتی غیر از شکوه کبریا اینجا مدح ۱۶.۹ ۱۸:۲۱ ۱ ۱ ۲۰۲۸ ۱۵۹۴
۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ می بینی که آروم ندارم سرود ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۱ ۱ ۲۲۶۱ ۱۹۳۲
۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دل من دوباره شاد شاده سرود ۷.۳ ۷:۴۸ ۲ ۲ ۳۱۸۰ ۱۸۵۶
۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ آنکه هستی به همه هستی ما داده علیست مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۷ ۲ ۲ ۲۰۶۸ ۱۴۶۳
۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ای قطره در حوالی دریا قدم مزن مدح ۷.۷ ۸:۱۶ ۱ ۱ ۱۵۱۴ ۱۲۳۰
۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ من کیم حبل المتینم سرود ۹.۸ ۱۰:۲۹ ۱ ۱ ۲۱۰۶ ۱۵۸۰
۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ شب تولد عشقه شب تولد مستم سرود ۱۱.۵ ۱۲:۲۳ ۱ ۱ ۳۴۰۵ ۱۷۹۶
۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ زینتی بر دوش ختم المرسلینی یا حسین مدح ۱۹.۱ ۲۰:۴۲ ۱ ۱ ۱۱۳۶ ۱۲۴۳
۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ یا حسین دلارا حسین سرود ۴.۹ ۵:۱۱ ۱ ۱ ۱۶۱۰ ۱۳۷۲
۱۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ من کیم سالار دینم سرود ۵ ۵:۱۸ ۱ ۱ ۱۵۷۹ ۱۷۲۲
۱۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ واجبه دیگه خدایی گفتن تبارک الله سرود ۶.۲ ۶:۳۴ ۰ ۰ ۱۵۲۶ ۱۴۳۰
۱۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ سروری و ارباب زاده مست نوکریته ایران سرود ۷.۵ ۸:۰۲ ۱ ۱ ۱۱۲۸ ۱۳۵۹
۱۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ به دفتر قلم شعر تر می گذارد مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۷ ۱ ۱ ۵۸۶ ۱۱۲۱
۱۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ من اهل حسین آبادم سرود ۶ ۶:۲۵ ۱ ۱ ۱۰۲۴ ۱۲۷۳
۱۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دلربا علی یا علی سرود ۶.۱ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۱۰۰۱ ۱۵۲۸
۱۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ باز هوای نجفم نجفم آرزوست سرود ۳.۵ ۳:۴۲ ۱ ۱ ۲۶۸۲۴ ۵۸۰۱
۱۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نشان دهد به همه لولو دو دریا را مدح ۱۱.۶ ۱۲:۲۹ ۱ ۱ ۷۲۳ ۱۱۲۵
۱۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ روی زلف نسیم خبره از قدیم سرود ۷ ۷:۲۱ ۱ ۱ ۱۴۵۷ ۱۲۸۰
۱۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ بر طالع من حک شده دیوانه بودن مدح ۱۸.۹ ۲۰:۳۲ ۱ ۱ ۱۰۰۰ ۱۱۱۴
۲۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ این همه گدا صف بستن سرود ۹.۲ ۹:۵۵ ۱ ۱ ۱۴۰۲ ۱۳۵۸
۲۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ز شوق شاخه طوبی ستاره می ریزد مدح ۱۰.۵ ۱۱:۱۷ ۱ ۱ ۹۵۸ ۱۱۷۳
۲۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ مدینه امشب پر از نور خدا شد سرود ۷.۹ ۸:۳۰ ۱ ۱ ۱۵۲۵ ۱۳۳۳
۲۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ قلب ایرانه حرمی که تو خراسانه سرود ۷.۶ ۸:۰۷ ۲ ۲ ۲۹۱۷ ۱۷۸۷
۲۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ شبی دیگر می برم چشم روشنی دیگر مدح ۱۱ ۱۱:۴۹ ۲ ۲ ۱۳۴۲ ۱۱۷۰
۲۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ در آسمان مدینه ستاره باران بود مدح ۹.۲ ۹:۵۶ ۱ ۱ ۱۶۶۳ ۱۲۱۶
۲۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ بارون گل داره می باره سرود ۸.۸ ۹:۳۳ ۱ ۱ ۲۲۸۵ ۱۴۷۲
۲۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دسته گلا رو بیارید حالا سرود ۳.۲ ۳:۲۱ ۱ ۱ ۳۲۸۷ ۱۶۲۰
۲۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ صراط مستقیم حقی و یعسوب دین هستی مدح ۹ ۹:۴۲ ۱ ۱ ۱۳۱۵ ۱۱۹۳
۲۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ ای ضربان قلبم حیدر سرود ۷.۴ ۷:۵۱ ۱ ۱ ۳۸۶۷ ۱۸۷۵
۳۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ شمس رویت همیشه تابنده است مدح ۱۱.۶ ۱۲:۲۱ ۰ ۰ ۱۵۸۹ ۱۰۴۹
۳۱ گلچین مولودی ۱۳۹۵ امشب دو گل دمیده در مکه و مدینه مدح ۲.۹ ۲:۴۹ ۱ ۱ ۳۱۹۹ ۱۲۶۴
۳۲ گلچین مولودی ۱۳۹۵ باز امشب در میکده بازه سرود ۷.۱ ۷:۲۸ ۰ ۰ ۲۴۹۲ ۱۲۰۳
۳۳ گلچین مولودی ۱۳۹۵ علی امام من است و منم غلام علی سرود ۴.۲ ۴:۱۵ ۰ ۰ ۶۳۹۲ ۱۸۹۸
۳۴ گلچین مولودی ۱۳۹۵ این خانواده که همه آقای ما شدن مدح ۱۵.۲ ۱۶:۱۴ ۰ ۰ ۱۳۰۱ ۱۰۰۵
۳۵ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نشسته برق شادی توی چشمای هادی سرود ۶.۱ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۳۰۲۳ ۱۵۰۶
۳۶ گلچین مولودی ۱۳۹۵ از غلام خانه اش مولا اگر یادی کند مدح ۱۲.۱ ۱۲:۵۰ ۰ ۰ ۹۰۲ ۸۵۵
۳۷ گلچین مولودی ۱۳۹۵ نگاه کن که از آسمون پیک امید رسیده سرود ۷.۹ ۸:۱۶ ۰ ۰ ۱۴۵۱ ۱۰۱۵
۳۸ گلچین مولودی ۱۳۹۵ مظهر خیرالنساء تا روز محشر فاطمه است مدح ۱۰.۲ ۱۰:۵۱ ۰ ۰ ۲۳۴۳ ۱۱۳۷
۳۹ گلچین مولودی ۱۳۹۵ دوباره رسیده بهار موسم غنچه و گل سرود ۴.۹ ۵:۰۶ ۰ ۰ ۲۴۱۰ ۱۲۱۶
۴۰ گلچین مولودی ۱۳۹۵ تن علی تهمتن علی سرود ۶.۷ ۷:۰۱ ۰ ۰ ۱۳۶۱ ۹۹۲