گلچین صفر ۱۳۹۴

گلچین صفر ۱۳۹۴

از .، ۶ قطعه، ۱ ساعت و ۲ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ گلچین صفر ۱۳۹۴ روزگار اسارت زینب چون شب شام تار تاریک است روضه ۱۴ ۱۵:۱۱ ۰ ۰ ۲۴۲۴ ۱۵۹۸
۲ گلچین صفر ۱۳۹۴ تاول دستامو نگا کن روضه ۸.۴ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۳۰۱۷ ۳۲۴۲
۳ گلچین صفر ۱۳۹۴ جان را به آسمان نگاهت سپرده ام روضه ۷.۳ ۷:۵۲ ۰ ۰ ۷۳۸ ۱۴۰۰
۴ گلچین صفر ۱۳۹۴ می خوام امشب برای تو چشامو دریا کنم روضه ۱۰.۸ ۱۱:۴۲ ۰ ۰ ۲۳۱۹ ۱۵۴۱
۵ گلچین صفر ۱۳۹۴ خون جگر می چکد از آه من روضه ۷.۷ ۸:۲۳ ۰ ۰ ۱۸۴۵ ۳۸۰۷
۶ گلچین صفر ۱۳۹۴ دوباره پای منو آستان حضرت تو روضه ۹.۶ ۱۰:۲۵ ۰ ۰ ۱۰۹۵ ۱۳۵۰