گلچین محرم ۱۳۹۳

گلچین محرم ۱۳۹۳

از حاج نادر جوادی، ۲۴ قطعه، ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه و ۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای شه لب تشنگان نوحه ۶.۲ ۶:۴۴ ۰ ۰ ۴۰۷۰۲ ۱۴۶۳۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ ای منی درده سالان نوحه ۷.۸ ۸:۲۶ ۰ ۰ ۵۰۲۰۱ ۱۷۰۶۹
۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ سردار استقامت روح بقادی زینب نوحه ۷.۵ ۸:۰۷ ۰ ۰ ۲۵۸۴۷ ۱۱۶۵۲
۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ یاندی اورگیم قارداش نوحه ۵.۶ ۶:۰۱ ۰ ۰ ۳۴۹۴۹ ۱۱۱۷۰
۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ اولور زینب حسین قارداش نوحه ۷ ۷:۳۳ ۰ ۰ ۱۶۲۶۴ ۸۳۴۴
۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ نطقه گل ای شاه شهیدان حسین نوحه ۵ ۵:۲۵ ۰ ۰ ۱۹۶۶۰ ۸۵۷۵
۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ آغشام اولدی ننه نوحه ۸.۱ ۸:۴۷ ۰ ۰ ۳۰۲۸۱ ۱۰۴۹۵
۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ گل پیکری صدپاره قارداش نوحه ۶.۸ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۳۰۶۱۲ ۱۶۹۰۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ نازلی رقیه نوحه ۴.۷ ۵:۰۳ ۰ ۰ ۱۶۴۱۵ ۱۱۷۹۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ گل آپار زینبیم نوحه ۷.۸ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۸۹۵۷ ۷۱۱۷
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ پوزولدی گل ستانیمیز نوحه ۵.۱ ۵:۲۸ ۰ ۰ ۷۲۶۰ ۶۷۶۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ گل پیکری صدپاره قارداش نوحه ۷.۳ ۷:۵۴ ۰ ۰ ۱۶۰۵۲ ۹۲۲۰
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ مرغ روحیم ده قولاغ ور فریادیمه روضه ۱۵ ۱۶:۲۲ ۰ ۰ ۱۳۴۷۵ ۸۴۹۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ سوز و سازیلن اوگون روضه ۱۵.۸ ۱۷:۱۳ ۰ ۰ ۹۱۵۶ ۱۰۶۳۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۳ نینوا صحراسینه روضه ۱۴.۳ ۱۵:۳۶ ۰ ۰ ۶۵۸۶ ۹۶۲۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۳ نجه ایچیم بو سویی روضه ۱۲.۱ ۱۳:۰۸ ۰ ۰ ۱۰۷۶۴ ۱۰۰۶۷
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۳ نظم گلزاری وردی بیر بیرینه روضه ۱۵.۲ ۱۶:۳۳ ۰ ۰ ۷۵۸۵ ۶۸۴۶
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۳ زینبدی شیر زن روضه ۱۴.۴ ۱۵:۴۰ ۰ ۰ ۷۹۴۸ ۶۳۵۲
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۳ بیر قز رقیه تک روضه ۱۱.۱ ۱۲:۰۲ ۰ ۰ ۱۰۷۳۰ ۷۶۶۱
۲۰ گلچین محرم ۱۳۹۳ نطقی زینب تنگه سالدی کوفنین خفاشینی روضه ۱۲.۵ ۱۳:۳۸ ۰ ۰ ۷۱۸۱ ۵۷۰۵
۲۱ گلچین محرم ۱۳۹۳ ایستورم ایندی توسل الییم روضه ۱۵.۹ ۱۷:۱۹ ۰ ۰ ۶۹۴۸ ۵۹۲۱
۲۲ گلچین محرم ۱۳۹۳ زیبنبون گوزلری ناظردی روضه ۲۴.۲ ۲۶:۱۹ ۰ ۰ ۷۲۶۰ ۵۹۷۴
۲۳ گلچین محرم ۱۳۹۳ چکیلدی جار یولارا روضه ۶.۷ ۷:۱۷ ۰ ۰ ۷۱۱۸ ۶۰۰۱
۲۴ گلچین محرم ۱۳۹۳ غرض یتیشدی حسینه زمان سخت وداع روضه ۱۲.۶ ۱۳:۴۱ ۰ ۰ ۱۱۰۷۵ ۷۴۷۰