۲۲ مرداد ۱۳۹۳

۲۲ مرداد ۱۳۹۳

از جواد مقدم، ۴ قطعه، ۱۷ دقیقه و ۳۴ ثانیه

۱ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ در زدم بازم درو وا کردی شور ۴.۴ ۴:۴۷ ۲ ۲ ۶۳۰۵ ۶۴۸۰
۲ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ دست من و دامان تو ای نور دیده واحد ۳.۵ ۳:۴۴ ۲ ۲ ۸۵۷۰ ۴۴۰۲
۳ ۲۲ مرداد ۱۳۹۳ غزل غزل بنویسم حدیث رویایی شعرخوانی ۳.۹ ۴:۱۵ ۲ ۲ ۲۱۹۳ ۲۲۶۲