گلچین ۱۳۷۱

گلچین ۱۳۷۱

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۶ قطعه، ۱ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین ۱۳۷۱ دوست دارم از نهال آرزویم بر بگیرد شعرخوانی ۳.۲ ۳:۲۷ ۳ ۳ ۲۲۸۱۲ ۵۴۷۸
۲ گلچین ۱۳۷۱ حرمت سیزون قاپوزدا الدر روضه ۲۷.۶ ۳۰:۰۳ ۲ ۲ ۶۰۰۹ ۳۹۷۶
۳ گلچین ۱۳۷۱ یخلمشام توپراقا یتیش حرایه اخا نوحه ۱۳.۳ ۱۴:۳۰ ۳ ۳ ۲۹۸۴۹ ۹۸۹۴
۴ گلچین ۱۳۷۱ یا محبوبی یا الله نوحه ۱۲.۵ ۱۳:۳۳ ۳ ۳ ۴۲۱۹ ۳۴۷۳
۵ گلچین ۱۳۷۱ منیم پناهیم امیدگاهیم نوحه ۱۳ ۱۴:۰۶ ۳ ۳ ۲۱۷۰۸ ۷۱۸۷
۶ گلچین ۱۳۷۱ آغلاما ای زلفی پریشان باجی نوحه ۹.۹ ۱۰:۴۳ ۳ ۳ ۸۳۷۵ ۴۷۱۴