گلچین ۱۳۷۰

گلچین ۱۳۷۰

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۴ قطعه، ۴۱ دقیقه و ۴۲ ثانیه

۱ گلچین ۱۳۷۰ حریم قبله توحید آستانه زهراست شعرخوانی ۳.۵ ۳:۴۳ ۱ ۱ ۲۲۹۲۶ ۵۰۹۰
۲ گلچین ۱۳۷۰ عاشقان بی بی نوایه بلبلی صبح بهاریدن سوروشون روضه ۱۵.۶ ۱۶:۵۶ ۱ ۱ ۸۳۴۰ ۴۴۵۴
۳ گلچین ۱۳۷۰ الهی دفن ادیم مجه اوز الریمله یاریمی نوحه ۱۱.۶ ۱۲:۳۷ ۱ ۱ ۲۵۱۷۳ ۸۳۴۰
۴ گلچین ۱۳۷۰ یا فاطمه من عقده دل وا نکردم نوحه ۷.۸ ۸:۲۶ ۱ ۱ ۱۰۱۰۹۶ ۴۶۲۶۴