گلچین ۱۳۶۹

گلچین ۱۳۶۹

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۳ قطعه، ۵۴ دقیقه و ۲۲ ثانیه

۱ گلچین ۱۳۶۹ ز روزگار همین حالتم پسند آمد شعرخوانی ۱۳.۳ ۱۴:۲۸ ۲ ۲ ۱۸۰۸۸ ۷۶۹۲
۲ گلچین ۱۳۶۹ ای بشر خلقتده وار معجون الوانون سنون روضه ۲۷.۸ ۳۰:۲۰ ۲ ۲ ۷۹۹۲ ۸۵۰۷
۳ گلچین ۱۳۶۹ ای لب عطشان اصغریم نوحه ۸.۸ ۹:۳۴ ۲ ۲ ۱۶۷۸۴ ۲۵۱۷۸