گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از مرحوم حاج سلیم موذن زاده ، ۱۹ قطعه، ۲ ساعت و ۴۷ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ من ایلدیم رقیمه روضه ۴.۲ ۴:۳۳ ۱ ۱ ۹۶۷۶ ۴۲۵۷
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ رفتی اما نمیدانم که سوزانم علی روضه ۹.۲ ۱۰:۰۰ ۱ ۱ ۲۹۱۱ ۳۱۱۷
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ اوخلانیب بالام روضه ۴.۷ ۵:۰۴ ۰ ۰ ۳۲۰۰ ۳۸۶۷
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ الیکی کرببلادن بله یازیبلا خبر روضه ۷.۶ ۸:۱۷ ۰ ۰ ۲۶۹۲ ۳۰۸۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ دشت بلاده واردی او خورشیده بنزری روضه ۷.۱ ۷:۴۴ ۰ ۰ ۲۸۷۰ ۲۸۹۱
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ من دمم آغلا آغلا سینه داغلاما روضه ۷.۶ ۸:۱۴ ۰ ۰ ۳۱۱۴ ۳۵۴۴
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ شیرین سوزوم آیدین اولدوزوم نوحه ۸.۳ ۸:۵۷ ۰ ۰ ۷۷۷۸ ۵۰۷۰
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ اولمشام پریشان مدینه ده نوحه ۱۰.۲ ۱۱:۰۲ ۰ ۰ ۳۰۲۸ ۳۳۲۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ زینب زینب کانون وفا زینب نوحه ۶ ۶:۲۸ ۱ ۱ ۵۴۱۷ ۵۱۷۹
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ کیم ورا چنگ توسل نوحه ۱۲.۱ ۱۳:۱۱ ۰ ۰ ۱۹۹۴ ۳۱۵۸
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ عموغلی صبریم جالاندی نوحه ۱۰.۲ ۱۱:۰۵ ۰ ۰ ۱۱۷۹۸ ۶۷۰۵
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ من ابالفضلم باجی نوحه ۱۰.۹ ۱۱:۵۱ ۰ ۰ ۳۸۸۷ ۶۵۴۴
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ در سنگر آزادگان مرد میدانم نوحه ۸ ۸:۴۰ ۰ ۰ ۳۰۲۸ ۲۹۴۰
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ در سنگر آزادگان مرد میدانم نوحه ۹.۷ ۱۰:۳۲ ۰ ۰ ۲۱۴۱ ۲۵۳۶
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ زینبا یا زینبا صبروه صد مرحمت نوحه ۵.۲ ۵:۳۶ ۰ ۰ ۲۴۷۴ ۲۶۹۹
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ حسیندی افتخاریمیز نوحه ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۲۴۴۶ ۲۸۰۸
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ یخلمشام قانلی مقتله نوحه ۱۰.۸ ۱۱:۴۴ ۰ ۰ ۳۱۶۳ ۳۲۳۱
۱۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ مظلوم حسینم وای نوحه ۷.۳ ۷:۵۵ ۰ ۰ ۶۶۶۵ ۴۰۰۱
۱۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ خداحافظ ای آنام باجی نوحه ۸.۶ ۹:۲۲ ۰ ۰ ۶۲۲۴ ۴۲۱۵