گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج شهروز اردبیلی، ۱۳ قطعه، ۳ ساعت و ۱۳ دقیقه و ۱۳ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت فاطمه صغری (س) روضه ۱۵ ۱۶:۲۰ ۱ ۱ ۴۲۵۷۳ ۸۴۶۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۱۴ ۱۵:۱۴ ۰ ۰ ۵۲۹۲ ۴۲۴۴
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۶.۸ ۷:۲۰ ۰ ۰ ۶۸۵۸ ۳۶۰۰
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه ورود کاروان به کربلا روضه ۱۷.۷ ۱۹:۱۷ ۱ ۱ ۵۱۶۹ ۴۹۲۷
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۱۴.۹ ۱۶:۱۶ ۰ ۰ ۱۰۶۴۱ ۳۴۴۶
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۹.۲ ۹:۵۸ ۰ ۰ ۴۳۱۹ ۲۸۶۲
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۱۴.۹ ۱۶:۱۴ ۰ ۰ ۷۵۹۶ ۲۶۹۳
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۱۲.۳ ۱۳:۲۱ ۱ ۱ ۳۸۹۲ ۲۳۷۷
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۱۵.۵ ۱۶:۵۲ ۱ ۱ ۶۶۰۴ ۳۷۶۹
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۱۵.۶ ۱۶:۵۸ ۱ ۱ ۱۱۹۴۹ ۴۳۸۸
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت زینب (س) روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۷ ۰ ۰ ۱۳۸۲۵ ۴۷۲۷
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) روضه ۱۶.۵ ۱۷:۵۵ ۱ ۱ ۳۳۹۰ ۳۵۰۷
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) روضه ۱۳.۷ ۱۴:۵۱ ۰ ۰ ۳۵۰۹ ۳۰۹۴