گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج داود علیزاده، ۱۳ قطعه، ۲ ساعت و ۱۰ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۱۳.۴ ۱۴:۳۷ ۰ ۰ ۷۵۴۹ ۳۵۲۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه طفلان حضرت زینب (س) روضه ۱۵.۴ ۱۶:۴۸ ۰ ۰ ۱۷۷۶۸ ۴۶۹۶
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت زینب (س) روضه ۶.۶ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۶۷۰۵ ۳۰۶۳
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۳۲۲۰۴ ۷۰۰۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ طشت گذاری روضه ۶.۵ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۱۸۴۲۹ ۴۲۲۵
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۵.۴ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۶۰۲۲ ۳۱۴۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت رقیه (س) نوحه ۱۳ ۹:۲۶ ۰ ۰ ۶۵۶۹۶ ۱۱۰۵۱
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت رقیه (س) نوحه ۷.۴ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۵۴۷۷ ۴۱۸۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۱۸.۵ ۱۳:۲۷ ۰ ۰ ۵۶۹۲ ۳۲۸۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۱۳.۳ ۹:۳۶ ۰ ۰ ۱۱۳۰۳ ۳۹۴۳
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۵.۶ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۵۶۰۷ ۳۱۰۰
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۷.۸ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۵۵۴۷ ۳۰۲۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۲.۹ ۹:۲۰ ۰ ۰ ۵۸۰۱ ۳۳۰۵