گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج داود علیزاده، ۱۳ قطعه، ۲ ساعت و ۱۰ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۱۳.۴ ۱۴:۳۷ ۰ ۰ ۷۸۹۵ ۴۱۹۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه طفلان حضرت زینب (س) روضه ۱۵.۴ ۱۶:۴۸ ۰ ۰ ۱۹۶۷۲ ۵۴۳۲
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت زینب (س) روضه ۶.۶ ۷:۰۶ ۰ ۰ ۷۱۵۱ ۳۵۸۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۴.۳ ۴:۳۹ ۰ ۰ ۳۳۴۰۲ ۷۹۲۲
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ طشت گذاری روضه ۶.۵ ۷:۰۵ ۰ ۰ ۲۰۴۳۱ ۴۹۴۰
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۵.۴ ۵:۴۹ ۰ ۰ ۶۳۹۷ ۳۶۷۷
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت رقیه (س) نوحه ۱۳ ۹:۲۶ ۰ ۰ ۶۶۸۶۶ ۱۱۷۱۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت رقیه (س) نوحه ۷.۴ ۵:۱۹ ۰ ۰ ۵۸۸۱ ۴۷۹۶
۹ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۱۸.۵ ۱۳:۲۷ ۰ ۰ ۶۳۲۶ ۳۸۹۶
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۱۳.۳ ۹:۳۶ ۰ ۰ ۱۲۳۴۶ ۴۵۲۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۵.۶ ۱۱:۱۸ ۰ ۰ ۶۰۱۶ ۳۶۱۰
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۷.۸ ۵:۴۰ ۰ ۰ ۶۰۸۶ ۳۶۲۸
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۲.۹ ۹:۲۰ ۰ ۰ ۶۱۹۱ ۳۸۷۱