گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج داود علیزاده، ۱۹ قطعه، ۲ ساعت و ۲۷ دقیقه و ۵ ثانیه

۱ روضه حضرت زینب (س) روضه ۱۲.۲ ۱۳:۱۷ ۰ ۰ ۲۴۱۵۹ ۲۶۲۶۰
۲ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۱۰.۲ ۱۱:۰۸ ۰ ۰ ۱۵۴۰۵ ۱۹۳۱۵
۳ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۱۰.۸ ۱۱:۴۶ ۰ ۰ ۲۸۶۰۶ ۱۷۶۵۱
۴ روضه امام حسین (ع) روضه ۶.۳ ۶:۵۱ ۰ ۰ ۱۱۳۶۶ ۱۴۰۹۶
۵ روضه حضرت رقیه (س) روضه ۷.۸ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۱۰۲۶۳ ۱۴۲۱۳
۶ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۸.۲ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۴۹۸۹ ۱۴۲۱۴
۷ روضه امام حسین (ع) روضه ۷.۹ ۸:۳۲ ۰ ۰ ۹۶۵۹ ۱۱۴۸۵
۸ روضه راه شام روضه ۱۳.۲ ۱۴:۱۸ ۰ ۰ ۴۱۳۲ ۱۱۳۲۰
۹ نوحه حضرت رقیه (س) نوحه ۵.۲ ۵:۳۴ ۰ ۰ ۴۵۳۵ ۱۳۵۸۹
۱۰ نوحه غارت خیام نوحه ۴.۲ ۴:۳۳ ۰ ۰ ۴۸۹۱ ۱۱۶۰۳
۱۱ نوحه حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۶.۵ ۷:۰۳ ۰ ۰ ۳۳۱۶ ۱۱۶۰۲
۱۲ نوحه حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۴.۴ ۴:۴۱ ۰ ۰ ۵۰۹۰ ۱۰۷۹۲
۱۳ نوحه حضرت مسلم (ع) نوحه ۵ ۵:۲۳ ۰ ۰ ۵۱۹۷۱ ۱۵۹۳۹
۱۴ نوحه حضرت قاسم (ع) نوحه ۴.۶ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۵۴۳۹ ۱۰۹۰۸
۱۵ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۶.۶ ۷:۰۷ ۰ ۰ ۴۲۴۷۹ ۱۵۵۸۶
۱۶ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵.۳ ۵:۴۱ ۰ ۰ ۳۷۹۶ ۱۲۰۰۲
۱۷ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۶.۵ ۷:۰۳ ۰ ۰ ۲۷۶۵ ۱۰۸۷۸
۱۸ نوحه راه شام نوحه ۴.۴ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۳۷۸۷ ۱۰۷۸۹
۱۹ نوحه راه شام نوحه ۶.۶ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۵۵۷۶ ۱۱۶۷۹