گلچین محرم ۱۳۸۹

از حاج داود علیزاده، ۲۱ قطعه، ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ روضه حضرت زینب (س) روضه ۶.۷ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۱۰۵۱۱۷ ۱۵۴۵۵
۲ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۴.۶ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۷۹۹۲ ۳۳۰۴
۳ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۵.۱ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۲۶۵۱ ۲۵۴۶
۴ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۷.۷ ۸:۲۱ ۰ ۰ ۲۰۱۴ ۲۴۸۶
۵ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۷ ۷:۳۵ ۰ ۰ ۴۱۹۳ ۲۶۶۳
۶ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۴.۱ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۳۷۱۷ ۲۷۶۸
۷ روضه ورود کاروان به کربلا روضه ۱۰.۵ ۱۱:۲۴ ۰ ۰ ۶۵۶۸ ۳۱۰۵
۸ روضه امام حسین (ع) روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۰ ۰ ۰ ۷۵۶۸ ۲۹۵۸
۹ روضه راه شام روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۷ ۰ ۰ ۹۷۹۹ ۳۴۸۵
۱۰ نوحه حضرت زینب (س) نوحه ۳.۷ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۵۲۵۸ ۲۸۴۸
۱۱ نوحه حضرت زینب (س) نوحه ۷.۶ ۸:۱۵ ۰ ۰ ۲۵۶۹ ۲۷۲۲
۱۲ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۸.۲ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۱۸۷۶ ۲۵۷۲
۱۳ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۵.۵ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۱۹۳۰ ۲۳۲۳
۱۴ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۷.۴ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۱۹۸۳ ۲۲۸۲
۱۵ نوحه حضرت قاسم (ع) نوحه ۳.۳ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۲۰۰۰ ۲۴۳۶
۱۶ نوحه حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۴.۲ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۲۲۲۶ ۲۶۱۷
۱۷ نوحه حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۴.۲ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۵۹۷۶ ۳۰۹۲
۱۸ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۰.۶ ۱۱:۳۲ ۰ ۰ ۳۱۴۴ ۲۷۱۰
۱۹ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵.۹ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۲۷۲۸ ۲۷۳۴
۲۰ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۴.۳ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۶۱۴ ۲۳۸۷
۲۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۳۱۳۰ ۲۶۹۴