گلچین محرم ۱۳۸۹

از حاج داود علیزاده، ۲۱ قطعه، ۲ ساعت و ۲۹ دقیقه و ۳۳ ثانیه

۱ روضه حضرت زینب (س) روضه ۶.۷ ۷:۱۳ ۰ ۰ ۱۰۷۲۵۸ ۱۶۰۹۶
۲ روضه حضرت قاسم (ع) روضه ۴.۶ ۴:۵۵ ۰ ۰ ۹۴۲۳ ۳۸۷۶
۳ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۵.۱ ۵:۳۳ ۰ ۰ ۲۷۹۳ ۳۰۲۸
۴ روضه حضرت علی اصغر (ع) روضه ۷.۷ ۸:۲۱ ۰ ۰ ۲۱۰۷ ۲۹۸۱
۵ روضه حضرت علی اکبر (ع) روضه ۷ ۷:۳۵ ۰ ۰ ۴۴۳۹ ۳۱۹۱
۶ روضه حضرت اباالفضل (ع) روضه ۴.۱ ۴:۲۶ ۰ ۰ ۳۸۸۳ ۳۱۹۲
۷ روضه ورود کاروان به کربلا روضه ۱۰.۵ ۱۱:۲۴ ۰ ۰ ۷۵۷۲ ۳۶۳۰
۸ روضه امام حسین (ع) روضه ۱۰.۹ ۱۱:۵۰ ۰ ۰ ۷۸۸۰ ۳۴۴۴
۹ روضه راه شام روضه ۱۱.۶ ۱۲:۳۷ ۰ ۰ ۱۲۰۲۸ ۴۱۶۶
۱۰ نوحه حضرت زینب (س) نوحه ۳.۷ ۳:۵۵ ۰ ۰ ۵۴۸۶ ۳۳۶۹
۱۱ نوحه حضرت زینب (س) نوحه ۷.۶ ۸:۱۵ ۰ ۰ ۲۶۹۹ ۳۲۵۰
۱۲ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۸.۲ ۸:۵۴ ۰ ۰ ۱۹۴۵ ۳۰۳۰
۱۳ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۵.۵ ۵:۵۷ ۰ ۰ ۱۹۸۸ ۲۷۶۰
۱۴ نوحه امام حسین (ع) نوحه ۷.۴ ۸:۰۴ ۰ ۰ ۲۰۶۸ ۲۷۹۲
۱۵ نوحه حضرت قاسم (ع) نوحه ۳.۳ ۳:۳۳ ۰ ۰ ۲۰۷۳ ۲۸۸۸
۱۶ نوحه حضرت علی اصغر (ع) نوحه ۴.۲ ۴:۳۴ ۰ ۰ ۲۲۹۴ ۳۱۳۰
۱۷ نوحه حضرت علی اکبر (ع) نوحه ۴.۲ ۴:۳۰ ۰ ۰ ۶۴۶۸ ۳۵۸۵
۱۸ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۱۰.۶ ۱۱:۳۲ ۰ ۰ ۳۳۷۰ ۳۱۶۸
۱۹ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵.۹ ۶:۲۳ ۰ ۰ ۲۸۷۴ ۳۱۹۷
۲۰ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۴.۳ ۴:۳۸ ۰ ۰ ۲۷۱۸ ۲۸۴۷
۲۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) نوحه ۵ ۵:۲۴ ۰ ۰ ۳۲۹۵ ۳۱۶۷