گلچین محرم ۱۳۹۲

گلچین محرم ۱۳۹۲

از حاج نادر جوادی، ۱۷ قطعه، ۲ ساعت و ۲۶ دقیقه و ۴۸ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت زینب (س) ۱۰.۲ ۱۱:۰۵ ۰ ۰ ۱۲۶۵۴۳ ۲۹۳۰۱
۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه حضرت اباالفضل (ع) ۸.۶ ۹:۲۳ ۰ ۰ ۱۱۷۲۹ ۱۱۷۱۱
۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) ۷.۱ ۷:۴۳ ۰ ۰ ۸۶۹۶ ۹۶۷۹
۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) ۱۶.۲ ۱۷:۳۸ ۰ ۰ ۲۱۷۲۴ ۱۱۱۹۴
۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ روضه امام حسین (ع) ۱۷.۱ ۱۸:۴۰ ۱ ۱ ۷۴۳۴ ۸۳۰۱
۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت رقیه (س) ۶.۴ ۶:۵۶ ۰ ۰ ۱۱۱۵۸ ۱۰۱۱۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت رقیه (س) ۵.۱ ۵:۳۱ ۰ ۰ ۸۱۶۴ ۹۱۰۸
۸ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت رقیه (س) ۶.۴ ۶:۵۵ ۰ ۰ ۹۵۱۴ ۹۹۵۳
۹ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت زینب (س) ۶.۶ ۷:۱۰ ۰ ۰ ۷۱۵۵ ۷۵۷۰
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت علی اکبر (ع) ۷.۵ ۸:۰۹ ۰ ۰ ۴۵۰۲۵ ۱۴۰۶۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۵ ۵:۲۳ ۱ ۱ ۱۴۳۱۲۹ ۲۳۵۸۱
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۵.۴ ۵:۵۰ ۰ ۰ ۸۶۵۱ ۸۵۴۱
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۸.۳ ۹:۰۳ ۰ ۰ ۸۴۱۴ ۷۸۵۲
۱۴ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۶.۶ ۷:۰۹ ۱ ۱ ۹۱۴۲ ۸۱۵۴
۱۵ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) ۶.۳ ۶:۴۹ ۱ ۱ ۷۲۳۸ ۷۷۳۶
۱۶ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) ۵.۴ ۵:۵۲ ۰ ۰ ۸۲۹۵ ۷۷۳۹
۱۷ گلچین محرم ۱۳۹۲ نوحه امام حسین (ع) ۷ ۷:۳۲ ۰ ۰ ۹۲۱۵ ۸۴۴۲