گلچین محرم ۱۳۹۱

گلچین محرم ۱۳۹۱

از حاج نادر جوادی، ۸ قطعه، ۱ ساعت و ۶ دقیقه و ۳۹ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت رقیه (س) ۸.۴ ۹:۰۴ ۰ ۰ ۵۶۷۸۴ ۱۵۹۰۲
۲ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه امام حسین (ع) ۱۷.۲ ۱۸:۴۴ ۰ ۰ ۳۰۴۹۷ ۱۱۸۰۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه امام حسین (ع) ۷.۴ ۷:۵۹ ۰ ۰ ۱۰۵۷۰۴ ۲۰۵۳۸
۴ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت اباالفضل (ع) ۴.۹ ۵:۲۰ ۰ ۰ ۲۵۵۳۱ ۱۰۲۷۱
۵ گلچین محرم ۱۳۹۱ روضه حضرت اباالفضل (ع) ۶.۳ ۶:۵۰ ۰ ۰ ۱۰۳۹۹ ۷۹۸۷
۶ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۶.۱ ۶:۳۷ ۰ ۰ ۸۸۳۵ ۷۵۲۶
۷ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۴.۴ ۴:۴۷ ۰ ۰ ۹۰۱۶ ۷۶۵۶
۸ گلچین محرم ۱۳۹۱ نوحه امام حسین (ع) ۶.۷ ۷:۱۸ ۰ ۰ ۶۱۴۸ ۶۷۷۱