گلچین محرم ۱۳۹۰

گلچین محرم ۱۳۹۰

از حاج نادر جوادی، ۱۳ قطعه، ۱ ساعت و ۳۹ دقیقه و ۳۲ ثانیه

۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ روضه حضرت رقیه (س) ۴.۴ ۴:۴۲ ۰ ۰ ۲۴۰۲۸۸ ۳۷۴۴۰
۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ روضه حضرت زهرا (س) ۴.۶ ۴:۵۹ ۰ ۰ ۹۱۸۴۰ ۱۹۳۵۸
۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ روضه حضرت علی اصغر (ع) ۴.۸ ۵:۱۴ ۰ ۰ ۹۴۹۳۰ ۱۹۵۳۴
۴ گلچین محرم ۱۳۹۰ روضه حضرت علی اصغر (ع) ۷.۸ ۸:۲۷ ۰ ۰ ۱۲۶۳۳ ۸۱۹۰
۵ گلچین محرم ۱۳۹۰ روضه حضرت زینب (س) ۸.۴ ۹:۱۰ ۰ ۰ ۱۶۴۱۴ ۸۸۰۲
۶ گلچین محرم ۱۳۹۰ روضه حضرت اباالفضل (ع) ۷.۹ ۸:۳۲ ۰ ۰ ۲۳۷۱۴۴ ۳۶۹۵۷
۷ گلچین محرم ۱۳۹۰ نوحه حضرت رقیه (س) ۷.۴ ۸:۰۲ ۰ ۰ ۷۸۰۵ ۶۹۶۴
۸ گلچین محرم ۱۳۹۰ نوحه حضرت علی اصغر (ع) ۷.۲ ۷:۴۸ ۰ ۰ ۹۲۲۲ ۶۸۵۱
۹ گلچین محرم ۱۳۹۰ نوحه حضرت علی اصغر (ع) ۸.۶ ۹:۱۸ ۰ ۰ ۸۴۲۸ ۶۷۵۴
۱۰ گلچین محرم ۱۳۹۰ نوحه حضرت علی اصغر (ع) ۸.۳ ۸:۵۸ ۰ ۰ ۲۳۵۷۰ ۸۱۱۲
۱۱ گلچین محرم ۱۳۹۰ نوحه حضرت اباالفضل (ع) ۵.۲ ۵:۳۵ ۰ ۰ ۹۶۶۲ ۷۵۹۶
۱۲ گلچین محرم ۱۳۹۰ نوحه حضرت زینب (س) ۸.۹ ۹:۴۱ ۰ ۰ ۹۰۹۶ ۶۸۸۲
۱۳ گلچین محرم ۱۳۹۰ نوحه حضرت زینب (س) ۸.۴ ۹:۰۶ ۰ ۰ ۷۸۶۰ ۶۳۵۵