گلچین رمضان ۱۳۸۹

گلچین رمضان ۱۳۸۹

از حاج محمود کریمی، ۲۵ قطعه، ۳ ساعت و ۲۳ دقیقه و ۵۲ ثانیه

۱ گلچین رمضان ۱۳۸۹ بار گناه می کشد این شانه های من مناجات ۵.۱ ۵:۳۰ ۳ ۳ ۵۴۳۲ ۴۲۴۲
۲ گلچین رمضان ۱۳۸۹ ببین دل زار زینب نگاه و اصرار زینب زمینه ۸.۷ ۹:۲۹ ۲ ۲ ۲۳۲۴۱ ۹۵۸۳
۳ گلچین رمضان ۱۳۸۹ اگه من یه رو سیاهم مناجات ۶.۳ ۶:۴۹ ۲ ۲ ۸۹۳۴ ۶۲۲۸
۴ گلچین رمضان ۱۳۸۹ حاضرم پای سر تو سر خود را بدهم روضه ۳.۳ ۳:۳۴ ۲ ۲ ۳۰۲۵ ۴۱۰۶
۵ گلچین رمضان ۱۳۸۹ روضه خون دل شکسته زمینه ۷.۳ ۷:۵۴ ۲ ۲ ۳۸۱۴ ۳۹۱۸
۶ گلچین رمضان ۱۳۸۹ شبا شبای مهمونی مناجات ۸.۷ ۹:۲۶ ۲ ۲ ۳۱۱۹ ۴۰۲۴
۷ گلچین رمضان ۱۳۸۹ سفره دار قدیمیم امشب روضه ۷.۶ ۸:۱۴ ۲ ۲ ۴۷۹۵ ۸۷۵۹
۸ گلچین رمضان ۱۳۸۹ تهدمت والله ارکان الهدی زمینه ۹.۵ ۱۰:۱۹ ۲ ۲ ۲۳۵۲۵ ۱۴۹۶۴
۹ گلچین رمضان ۱۳۸۹ به راه توست شهادت به از ولادت من مناجات ۷.۷ ۸:۲۰ ۲ ۲ ۳۲۱۸ ۳۹۳۹
۱۰ گلچین رمضان ۱۳۸۹ هر ظلم که بود با دلت شد روضه ۷.۵ ۸:۰۹ ۲ ۲ ۳۹۱۳ ۸۴۲۶
۱۱ گلچین رمضان ۱۳۸۹ توی بستر پهلو شکسته زمینه ۷.۵ ۸:۰۴ ۲ ۲ ۸۹۴۹ ۱۰۰۴۹
۱۲ گلچین رمضان ۱۳۸۹ ای خدای مهربانم مناجات ۱۰.۸ ۱۱:۴۵ ۲ ۲ ۳۷۵۳ ۴۹۰۲
۱۳ گلچین رمضان ۱۳۸۹ همه بر گرد بسترت این بار روضه ۱۲ ۱۳:۰۴ ۲ ۲ ۳۵۷۱ ۸۱۳۴
۱۴ گلچین رمضان ۱۳۸۹ وقت پر کشیدن حیدر شده زمینه ۸ ۸:۳۹ ۳ ۳ ۶۹۰۴ ۱۲۳۶۰
۱۵ گلچین رمضان ۱۳۸۹ ای که به دستت گل شیعه سرشته تک ۳.۸ ۴:۰۲ ۲ ۲ ۲۹۶۹۸ ۲۳۲۲۲
۱۶ گلچین رمضان ۱۳۸۹ نیمه شب دل من با غزلی همدم شد مناجات ۶ ۶:۳۲ ۲ ۲ ۳۱۱۹ ۸۷۶۹
۱۷ گلچین رمضان ۱۳۸۹ پس از سه روز دوباره زمان تکرار است روضه ۸.۵ ۹:۱۰ ۲ ۲ ۳۳۴۲ ۹۸۱۸
۱۸ گلچین رمضان ۱۳۸۹ سر زینب به زانوشه زمینه ۷.۱ ۷:۳۹ ۲ ۲ ۵۰۷۶ ۸۹۲۶
۱۹ گلچین رمضان ۱۳۸۹ ای که در دست خود داری کلید عرش اعلی واحد ۳ ۳:۱۵ ۳ ۳ ۴۱۱۵۸ ۱۴۱۴۹
۲۰ گلچین رمضان ۱۳۸۹ بغضم امشب شکسته روضه ۱۴.۵ ۱۵:۴۵ ۲ ۲ ۳۱۶۱ ۳۹۳۰
۲۱ گلچین رمضان ۱۳۸۹ دستم گره بستم به کرب و بلا مولا مولا زمینه ۶.۲ ۶:۴۰ ۲ ۲ ۳۱۵۵ ۴۲۷۴
۲۲ گلچین رمضان ۱۳۸۹ نه مراست قدرت آنکه دم زنم از جلال تو روضه ۱۰.۱ ۱۴:۳۶ ۲ ۲ ۸۵۳۸ ۴۲۲۹
۲۳ گلچین رمضان ۱۳۸۹ خداحافظ ای تنهایی ها زمینه ۷.۸ ۸:۲۶ ۲ ۲ ۲۱۱۳۵ ۶۱۷۳
۲۴ گلچین رمضان ۱۳۸۹ ای که به دستت گل شیعه سرشته واحد ۴.۸ ۵:۱۳ ۲ ۲ ۸۳۸۰ ۶۱۳۸
۲۵ گلچین رمضان ۱۳۸۹ علی اول علی آخر شور ۳.۱ ۳:۱۸ ۲ ۲ ۴۵۴۲ ۳۷۹۵