آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸

آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸

از علي مهدي، ۶ قطعه، ۱ ساعت و ۹ دقیقه و ۵۶ ثانیه

۱ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ بنتين ۱۱.۳ ۱۲:۱۸ ۱ ۱ ۱۵۴۴ ۱۹۹۱
۲ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ يالولد نام ۹.۵ ۱۰:۲۱ ۱ ۱ ۹۸۶ ۱۶۱۹
۳ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ شمس المعالي ۱۲.۲ ۱۳:۱۷ ۱ ۱ ۸۰۵ ۱۵۵۱
۴ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ ذو الجناح ۱۱.۱ ۱۲:۰۶ ۱ ۱ ۱۰۵۷ ۱۸۸۵
۵ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ عتاب ۱۴.۵ ۱۵:۴۹ ۱ ۱ ۷۸۵ ۱۴۸۶
۶ آلبوم ذو الجناح | محرم ۱۴۲۸ قال ربي ۵.۶ ۶:۰۵ ۰ ۰ ۸۱۴ ۱۵۵۳