آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵

آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵

از علي مهدي، ۵ قطعه، ۳۷ دقیقه و ۴۰ ثانیه

۱ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ ياليتني ۴.۷ ۵:۰۳ ۲ ۲ ۱۸۴۶ ۲۴۶۵
۲ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ الأكبر ۷.۷ ۸:۱۹ ۱ ۱ ۹۵۷ ۱۷۶۲
۳ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ زيارة شوق ۱۱.۶ ۱۲:۳۸ ۱ ۱ ۹۸۵ ۱۸۴۷
۴ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ بويه ۷.۴ ۸:۰۴ ۱ ۱ ۹۸۱ ۱۷۴۳
۵ آلبوم ياليتني | محرم ۱۴۳۵ صدر الحسين ۳.۴ ۳:۳۶ ۱ ۱ ۱۴۲۲ ۲۲۱۰