میلاد امام رضا (ع)
بر خلق چه حاجت بادا
عالیجناب عالی مقام
فصل بارونه دلها غزل خونه
باز جانم هدف تیر و کمان ابرویی است
ایران تحت فرامین علیست
کدوم آقا انقده حاجت میده
سایه تو روی سرمه
با پر و بال عاشقی می پرم من
ایران تحت فرامین علیست
منم مثل کبوتریم که افتاده به دام توأم
شب میلاد صحن چراغونیه